Stadgar för SK Mumien

Antagna vid konstituerande möte 2004-05-05
Reviderade vid årsmöte 2016-04-16

§1      Namn och ändamål

Föreningens namn är Schackklubben Mumien, hädanefter förkortat klubben. Klubben har som ändamål att premiera breddschacket.

§2      Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av envar som godkänner och förbinder sig att följa dessa stadgar och därtill erlägger fastställd medlemsavgift.

§3      Ordinarie årsmöte

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före utgången av maj månad. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden finnas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Fråga om huruvida mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Fastställande av mötets dagordning
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
 7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragande av styrelsens resultat- och balansräkning
 9. Föredragande av revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av en revisor samt en revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 17. Diskussion om klubbens verksamhet
 18. Mötets avslutande

§4      Extra möte

Extra möte inkallas av styrelsen om anledning därtill finns eller om minst en tredjedel av medlemmarna så begär eller om revisorn så begär.

§5      Kallelse till möte

Kallelse till möte skall utgå senast tre veckor före mötesdagen. Kallelsen skall anslås på klubbens hemsida eller annat likvärdigt forum.

§6      Beslut på möte

Samtliga medlemmar i klubben har närvaro-, yttrande- och rösträtt. Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel rösträtt utom när annat speciellt stadgas. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§7      Förslag och motioner

Samtliga medlemmar i klubben har motions- och förslagsrätt till årsmötet. Sådan fråga skall inges till styrelsen fyra veckor före årsmötet.

§8      Räkenskapsår

Klubbens räkenskapsår löper från 1 april till 31 mars.

§9      Styrelsen

Klubbens styrelse har sitt säte i Lund och består av ordförande samt maximalt fyra ledamöter som väljs för ett år vid klubbens årsmöte. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och andra funktionärer samt den eller de personer som skall utgöra firmatecknare för klubben. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens uppgift är att leda verksamheten i klubben i enlighet med stadgarna.

§10    Revisorn

Revisorn går igenom klubbens verksamhet inklusive den ekonomiska hanteringen. Revisorn avger före årsmötet revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.

§11    Valberedningen

Valberedningen föreslår årsmötet kandidater till styrelsen.

§12    Särskilda bestämmelser

Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem som bryter mot beslut som fattats i stadgeenlig ordning eller på annat sätt agerar till skada för klubben. Medlem som avstängts eller uteslutits kan vid nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut.

§13    Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst 2/3 röstövervikt.

§14    Föreningens upplösande

Klubben får inte upplösas så länge minst fem medlemmar vill fortsätta verksamheten. Beslut om upplösning får bara ske på ordinarie årsmöte. I så fall beslutar årsmötet hur klubbens tillgångar skall disponeras efter det att eventuella skulder har återbetalats i så stor utsträckning som möjligt.